Skip to main content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PHYSICAL (beleértve annak minden változatát) – 2019.01.01- től hatályos állapot

Bevezető:

A PHYSICAL (és annak minden változata) a 8Elements GmbH ajánlata. A PHYSICAL lehetőséget biztosít a Vevőknek nemes- és válogatott technológiai fémek vásárlására, továbbá ezek biztonságos, őrzött, biztosítással rendelkező gyűjtőhelyen való tárolására. A 8 Elements GmbH ugyanígy vállalja a Vevők szerződéseink kezelését is.

1.§ Hatály

Az alábbi feltételek a 8 Elements GmbH (a továbbiakban, mint „Letéteményes“) minden PHYSICAL szerződésére, teljesítésére és szállítására érvényesek, amelyet magán- és a közjogi fogyasztókkal, vállalatokkal és testületekkel kötött.

A Letéteményes nemes- és technológiai fémekkel kereskedik, valamint ezek tároltatását és a megbízások kezelését vállalja. A Letéteményes nem kínál fel pénzügyi szolgáltatást, különösképpen nem befektetési tanácsadást és/vagy vagyonkezelést.

2.§ A szerződés megkötése

A Vevők „a technológiai- és nemesfémek (egyszeri, vagy rendszeresen visszatérő) áruvásárlásának megrendelésével“ jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesznek a PHYSICAL-ről szóló szerződés megkötésére.

A szerződés a PHYSICAL-ra a továbbiakban „tárolási szerződés“ csak akkor jön létre, ha a Letéteményes a törvényes elfogadási határidőn belül elfogadja a Vevő ajánlatát, anélkül, hogy ehhez a Vevő részéről elfogadási nyilatkozatra lenne szükség. A Vevő kifejezetten lemond az elfogadási nyilatkozat kézhezvételéről. A Letéteményes írásban (elektronikus úton) tájékoztatja a Vevőt a tárolási szerződés elfogadásáról és hatálybalépéséről. A Letéteményes jogában áll, hogy a Vevő ajánlatát indoklás nélkül elutasítsa. A vásárlási összeg egyszeri vagy rendszeresen ismétlődő lehet.

Egyösszegű vásárlásnál a vételár a Letéteményes által megküldött elfogadó nyilatkozatban jelölt határidőn belül fizetendő be a Letéteményes nyilatkozatban megadott befizetési számlájára. A rendszeresen visszatérő áruvásárlásnál az első összeg az elfogadó nyilatkozatban megadott időpontban fizetendő be a Letéteményes által megadott számlára. A rendszeresen visszatérő áruvásárlásnál külön megbízás alapján lehetőség van csoportos beszedési megbízás megadására is.

3§ A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a nemesfémek esetében (arany, ezüst, platina és palládium) díj ellenében történő tároltatása az OZL Offenes Zolllager Liechtenstein AG, Triesen, Fürstentum Liechtenstein [Nyílt Vámraktár Liechtenstein Fejedelemség RT] őrzött és biztosított helyiségeiben. A technológiai fémek tároltatása díj ellenében (rénium, germánium, gallium, indium, hafnium, neodímiumoxid) a Metloc GmbH, Frankfurt Németország biztosított és őrzött helyiségeiben történik. A Letéteményes a Vevő megbízásából saját nevében nemes- és technológiai fémeket vásárol, ezeket a tulajdonában lévő árukészlettel együtt összállományban őrzi. A Vevőnek az összállományban töredék tulajdonjogot biztosít a megbízás alapján vásárolt fémekre. A Vevőnek nyilvántartást vezet a gyűjtött fémkészlet közös tulajdonjogának adminisztrálására.

A Vevőnek elraktározott fémek mindig az aktuális újrabeszerzési értéken vannak biztosítva betörésre, lopásra, rablásra, valamint tűzre

4.§ Futamidő

4.1 A tárolási szerződés határozatlan időre szól.

A Vevő részben vagy egészében felmondhatja a tárolási szerződést. A (rész)felmondást írásban postai úton vagy e-mailen kell a Letéteményesnek eljutattni. A felmondás a Letéteményeshez történő beérkezést követően számít jogilag elfogadottnak.

Ha a Vevő nem ad egyértelmű utasítást, a felmondás a Letéteményes történő beérkezést követő tárgy hó végén, kéthetes határidővel történik.

A tárolási szerződés felmondása a Letéteményes részéről csak akkor lehetséges, ha alapos ok áll fenn. Ebben az értelemben elsősorban akkor áll fenn alapos ok, ha:

A Vevő a szerződés megkötéséhez hamis adatokat szolgáltatott,

A Vevő a jelen szerződéses jogviszonnyal törvényes előírásokat, különösképpen a pénzmosásról szóló törvényt (GwG) sérti meg,

A Vevő szándékosan kárt okoz a Letéteményesnek, vagy megpróbál kárt okozni neki,

A töredék résztulajdon visszavonásának joga – az ügyfél halálát követően is – örökre kizárt.

5.§ A vétel lebonyolítása

A vételár számlára történő beérkezése után (egyszeri vagy rendszeresen visszatérő áruvásárlás) a Letéteményes a befizetett összegből aktuális árfolyamon megfelelő mennyiségű fémet szerez be szállítóitól.

Nemesfémekre (arany, ezüst, platina és palládium) érvényes: kizárólag regisztrált fémtömböket vásárolunk fel, legalább 999 / 1000 tisztasági fokkal, amelyek olyan gyártóktól származnak, akik a „London Bullion Market Association” (LBMA) „Good Delivery List of Acceptable Refiners”-éhez tartoznak.A technológiai fémekre (rénium, rermánium, rallium, indium, hafnium, neodímiumoxid) érvényes: kizárólag teljes „gyártási egységeket” vásárolunk meg, amelyek megfelelnek az ipar minőségi szabványának. Származási tanúsítvány, valamint anyag-analízisekkel rendelkeznek.

A Letéteményes által beszerzett fémeket a birtokában lévő fémekkel együtt a 3. § 3.1. pontjában megnevezett mindenkori raktárhelyiségekben, őrzött széfekben tárolják és összállománnyá foglalják össze.

A Letéteményes az eladott nemesfém feletti tulajdonjogot átruházza a Vevőre, abban a formában, hogy (közvetetten) birtokában található összállomány töredékrészeire közös tulajdonjogot biztosít. A megvett fémek feletti közvetett tulajdonjogot úgy biztosítják, hogy az ügyfél számára vezetett jegyzékben jóváírják. A felek egyetértenek a tulajdonátruházás e formájában.

A Vevő részére visszaigazolással tanúsítják a megvásárolt fémek a készletben történő töredékrész szerinti jóváírását.

A Vevő által megszerzett fémek feletti közös tulajdonjogot a Vevő jegyzékében súly szerint jóváírják és ezek egy súlyegység töredékét is kitehetik. A fémek súlyát a tizedesvessző utáni negyedik számjegyig adják meg. A jóváírt súly irányadó a beraktározott fémek összállományán fennálló közös tulajdon- töredék meghatározásánál.

6.§ Kibővített zálogjog

A Letéteményes és a Vevő egyetértenek abban, hogy a Letéteményes minden olyan fémen zálogjogra tesz szert, amely az üzleti kapcsolat révén jutott a Letéteményes tulajdonába, vagy a jövőben fog a tulajdonába jutni. A Letéteményes jogában áll, hogy a tárolási szerződésből adódó, a Vevővel szembeni minden igényét a tárolt fémekből elégítse ki, amennyiben ezek nem vitatottak, illetve jogcím van rá.

7.§ Kiszállítás, (részleges) felmondás

7.1(Részleges) felmondás esetén az a Vevő, amelyik felmond, követelheti, hogy a szóbanforgó összállományból a jegyzékében jóváírt mennyiséget fizikailag kiszállítsák részére. A fizikai kiszállítást a jegyzékben jóváírt mennyiségből rúda- ranynál 1 g mennyiségtől, ezüstnél 1 kg mennyiségtől, platinánál és palládiummál 100 g-tól kérhet. A Vevő a számára nyilvántartott mennyiség kiszállításakor meghatározott számú (maximum 10 db) 1-10 grammos és meghatározatlan számú 20-50 grammos ill. nagyobb kivitelt kérhet. A technológiai fémekre külön rendelkezések vonatkoznak. A megadott minimális kiszállítási, darabolási mennyiségek alatt fennmaradó összeget a Letéteményes a Vevő által - az eredeti szerződésben - megadott bankszámlára utalja.

7.2 A fémek fizikai kiszállítása a Vevő költségére történik. A fémek személyes átvétele a nemesfémraktárban (OZL AG Liech- tenstein) és a Metloc GmbH-nál, Frankfurtban a Vevő részére költségmentes. A Vevő a szerződésben rögzített lakóhelyére történő kiszállítást kérheti. A szállítás megfelelő árubiztosítással történik. A fémek fizikai kiszállításából vagy személyes átvételéből adódó esetleges adó, vámtarifa-, úti-, szállítási vagy biztosítási költségeket a Vevő fizeti. A kiszállított fémmennyiségét törlik a Vevő jegyzékéből.

7.3 A Vevő, a jegyzékében jóváírt fémmenyiséget a szerződés  értelmében egészében vagy részben eladhatja a Letéteményesnek. A nemesfémek megvétele a Londoni Tőzsde kérdéses napi kereskedelmi fixing árán történik, arany esetében - 2%, ezüst, platina és palládium esetében - 4% levonással. A technológiai fémek eladása az ipar egyedi kereslete és kínálata alapján történik. A technológiai fémekre a Letéteményestől az ügyfél írásbeli visszavásárlási ajánlatot kap. A visszavásárlás a Vevő felmondásának/ részleges felmondásának a Letéteményeshez történt beérkezésének napja utáni három kereskedelmi napon belül történik. Amennyiben a szóban forgó napon a fémek eladása a kereskedelem szünetelése vagy más okból nem lehetséges, az értékesítés az első aktuális kereskedelmi napon történik. Ebben az esetben a Vevő a tulajdonában lévő eladott töredékrészekre a Letéteményesnek tulajdonjogot biztosít. A felek egyetértenek a tulajdonátruházás e módjában.

8.§ Tárolás

Az ügyfél kifejezetten egyetért a fémek PHYSICAL-on keresztül (egyszeri, vagy ismétlődő) történő vásárlásával és a közös tárolással. Ezzel kapcsolatban a jelen szerződéses feltételekben foganatosított egyezségek a jogutódokkal szemben is érvényesek.

A Letéteményes jogában áll, hogy a mindenkori fém összállományból a kiszállítást kérő Vevőnek a többi Vevő hozzájárulása nélkül kiszállítsa a tulajdonjog alapján neki járó fémmennyiséget. A Letéteményesnek továbbá jogában áll kivenni azt a mennyiséget is, ami saját tulajdonában áll.

A tárolás a Zollfreilager OZL AG, Triesen, Liechtenstein és a Metlock GmbH Frankfurt, Németország őrzött helyiségében

történik. A Letéteményes  a mindenkori fémállományt a fenti raktárhelyiségeknek (mint harmadik személy Tárolónak) saját nevében tárolásra adja át. A Letéteményes felvilágosítja a harmadik személy Tárolót arról, hogy a szóban forgó fémállomány nem a saját tulajdona. Szerződéssel biztosítja, hogy a harmadik személy Tároló az érintett fém állományon csak olyan követelések miatt tudjon zálog- vagy visszatartási jogot érvényesíteni, amelyek a fém állománnyal kapcsolatban keletkeztek(tárolás költsége). Egyebekben a jelen egyezségek a harmadik személy Tárolóra is megfelelően alkalmazandók.

A Letéteményes negyedévenként 0,375 % raktározási költséget kap (ÁFÁ-val együtt) a vevői jegyzékben jóváírt mennyiségű fémre vonatkoztatva. Ennek a díjnak a kiegyenlítése céljából a Letéteményes minden negyedév végén saját nevében 0,375 %-ot értékesít a hivatalos nyilvántartásában jóváírt fémből. Ehhez a Vevő az aktuális ár alapján átruházza a szükséges fémmennyiség tulajdonjogát a Letéteményesre. Az értékesített fém közvetett tulajdonjogát úgy biztosítják, hogy kivezetik azt a Vevő jegyzékből. A felek egyetértenek a tulajdonátruházás e módjában.

A Vevőnek a Letéteményes fizetésképtelensége esetére elkülönítési joga van (v.ö. Csődeljárásról szóló rendelet 47. §).

A Vevő tulajdonában lévő fémek elkülönítését a csőd- vagy felszámolási eljárás során kérheti.

9.§ Vagyoni felelősség / kockázatok

A Letéteményes kötelezettsége a fémek előírásszerű kezelésére vonatkozik. A Letéteményes nem tartozik további kötelezettségekkel, mint pl. tanácsadással a fémek beszerzésével vagy értékesítésével vagy az őrzött fémek gazdasági hasznosításával kapcsolatban.

A kölcsönügyletek a Letéteményes számára nem megengedettek.

A Letéteményes csak a szándékosságért és a súlyos gondatlanságért szavatol. Ez a megszorítás nem érvényes az élet, test, egészség megsértésével okozott károkra és a lényeges szerződéses kötelezettségek megsértésére. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyeknek végrehajtása a szerződés előírásszerű megvalósítását egyáltalán lehetővé teszi vagy amelyeknek a végrehajtásában a szerződő fél rendszeresen megbízhat. A lényeges szerződéses kötelezettségek jelen szerződés 1-8 pontjaiban kerültek kifejtésre. A Letéteményes a vis maiorból adódó károkért (pl. természeti katasztró- fa) nem vállal felelősséget.

A nemes és a technológiai fémek árfolyamának változása a piaci résztvevők keresleti és kínálati magatartásán múlik. A fémek árfolyama tetemes ingadozásokat mutathatnak. A nemes- és a technológiai fémekkel jelenleg US-$-ban kereskednek, tehát árfolyamkockázat is fennáll.

A Vevők dologi és jogi hiányosságok esetén törvényes rendelkezéseket alkalmazhatnak, amennyiben a felek nem kötöttek ettől eltérő egyezséget.

10.§ Közreműködési kötelezettség / adatvédelem

A szerződés eredeti nyelve a német. A Letéteményesnek alapvetően jogában áll, hogy kétség esetén a benyújtott okmányokat és dokumentumokat visszautasítsa és hitelesített német fordítást követeljen.

A Vevő egyetért azzal, hogy személyes adatait e szerződés végrehajtására, valamint a törvényes kötelezettségek teljesítésére gyűjtsék, feldolgozzák és használják.

11.§ Rendelkezési jogosultság a közös tulajdon töredékrész felett

A fémek összállományában lévő közös tulajdonú töredékrész felett a Vevő önállóan rendelkezhet. Elsősorban átruházhatja díj fejében vagy díjmentesen egészében vagy részben, elzálogosíthatja vagy más módon megterhelheti. Kötelezi magát arra, hogy ilyen rendelkezéseket csak akkor hajt végre, ha biztosítva van, hogy e szerződésnek a szabályai a különjoggal rendelkező jogutódra, illetve jogutód ellen is érvényesek. Egy ilyen rendelkezés foganatosításáról haladéktalanul értesíteni fogja írásban a Letéteményes.

12.§ Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség és a teljesítés helye

Az Osztrák Köztársaság joga érvényes. A szerződés pontjainak alkalmazására, értelmezésére az Osztrák Köztársaság joghatósága van kikötve. A fogyasztóvédelmi rendelkezések betartására annak az országnak a joga az irányadó, ahol a Vevőnek állandó lakhelye van.

A joghatóság helyeként a felek a kereskedőkhöz való viszonyban Salzburgban (Ausztria) egyeztek meg.

A teljesítés helye a Letéteményes székhelye.

13.§ A szerződéses feltételek változása

Amennyiben a törvényi követelmények, vagy a gazdasági körülmények változása miatt felmerülne a szerződéses egyes feltételei megváltoztatásának szükségessége, a Letéteményes írásban közli azt a Vevővel. A mindenkori változás elfogadottnak számít, ha a Vevő egy hónapon belül nem mond írásban ellent. Az ellentmondást közvetlenül a Letéteményeshez írásban postai vagy elektronikus (e-mail) úton kell intézni. Az ellentmondás a Letéteményeshez történő beérkezést követően számít jogilag elfogadottnak.

14.§ Kimentő záradék

Amennyiben ezen szerződéses feltételek egyike, vagy a tárolási szerződés egészében vagy részben hatályát veszti, vagy végrehajthatatlanná válik, ez nem érinti a többi szerződéses feltétel, vagy a szerződés hatályát. Az érvénytelen rendelkezésekre a megfelelő törvényi szabályozások érvényesek.